Alpha: Specifikimet Google Cloud

 1. Arkitektura e Sistemit
 2. Arkitektura Alpha
  Skema e arkitekturës - Programi Alpha
 3. Specifika Teknike
  • Infrastruktura e Alpha eshte ngritur 100% ne Google Cloud
  • Aplikacioni aksesohet nëpërmjet ndërfaqes web nëpërmjet një browseri
  • Kanali i lidhjes midis browser-it dhe serverit eshte i kriptuar me TSL/SSL nepermjet protokollit HTTPS.
  • Aplikacioni kontrollon dhe mbron nga sulmet e injektimit te skripteve(Cross-site scripting) , si dhe CSRF(Cross-site request forgery)
  • I gjithe sistemi (aplikacion & databaze) jane brenda nje rrjeti VPC (Virtual Private Cloud) ne Google Cloud.
  • Bazat e te dhenave, jane te pa-aksesueshme jashte ketij sistemi
  Reference: Concepts | VPC
 4. Hostimi
  • Server-i i programit eshte i ndare nga baza e te dhenave te klientit.
  • Karakteristika te serverit:
   • I hostuar ne Google Cloud
   • Instance Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
   • Pershkallezimi i parametrave (RAM, CPU) ne menyre automatike, ne varesi te ngarkeses
  Reference: Windows on Compute Engine | Compute Engine Documentation
 5. Karakteristika te bazes se te dhenave
  • Te dhenat e secilit klient ruhen ne nje baze te dhenash te vecante, te pavarur nga sistemi dhe nga te dhenat e klienteve te tjere.
  • Baza e te dhenave ndodhet ne nje instance Linux - Ubuntu 18.04 LTS, me resurse te pavarura
  • Instancat jane te pajisura me skripte per vete-menaxhim, planifikim backup-e etj.
  Reference: Quickstart using a Linux VM | Compute Engine Documentation
 6. Menaxhimi i aksesit
  • Hyrja ne program sigurohet me kredenciale “perdorues” dhe “Fjalekalim”.
  • Fjalekalimet te ruhen ne bazen e te dhenave me nje kriptim te njeanshem per te patur te pamundur gjetjen e fjalekalimeve te perdoruesve.
  • Alpha ofron nje mekanizem per administrimin e privilegjeve ne menyre te detajuar per funksionalitete te ndryshme. Ne kete menyre cdo perdorues ka akses vetem tek ambientet, modulet apo raportet qe i jane percaktuar me pare nga nje perdorues administrator.
  • Ofron mundesine per te percaktuar autorizime te detajuara se kush perdorues apo rol te mund te shikoje, administroje llogari apo element ose ambjente te caktuar.
  • Ofron mundesine qe nje perdorues i caktuar te mund te shikoje vetem veprimet e tij dhe jo veprimet e te tjereve.
  • Ofron aplikimin e politikave te fjalekalimit te ndryshme.
  • Ofron mundesine e ruajtjes se historikut te fjalekalimeve.
  • Ofron mundesine per te vendosur nje numer te caktuar historiku fjalekalimesh per tu ruajtur.
  • Mundeson mos lejimin e krijimit te fjalekalimeve jo komplekse. Nje fjalekalim kompleks eshte ai fjalekalim qe permban te pakten dy nga elementet e meposhtme: nje germe te madhe, numer ose karakter special.
  • Mundeson lejmin ose jo nga ana e perdoruesit per te rivendosur fjalekalimin e tyre nepermjet email-it.
  • Mundeson detyrimin ndaj perdoruesit per te nderruar fjalekalimin mbas hyrjes se ardhshme ne sistem.
  • Mundeson skadimin e fjalekalimit mbas nje numer te caktuar ditesh.
  • Mundeson caktimin e diteve per skadimin e fjalekalimit.
  • Mundeson percaktimin e gjatesise minimale per nje fjalekalim.
  • Mundeson bllokimin e nje perdoruesi kur ai tenton disa here duke futur nje fjalekalim te gabuar.
  • Mundeson percaktimin e numrit te tentativave te lejuara per nje perdorues qe gabon fjalekalimin. Jo vetem numrin e tentativave por edhe sa sesione tentativash.
  • Mundeson regjistrimin e hyrjeve neper ambiente nga ana e perdoruesve per efekt auditimi
  • Mundeson regjistrimin e cdo krijimi, fshirje apo modifikimi dokumenti nga ana e perdoruesve.
  • Mundeson regjistrimin e dates,ores, perdoruesit dhe te IP-se se ati qe ka kryer veprimin gjate regjistrimit te auditimit.
  • Mundeson historikun e veprimeve pra te mund te shihen dokumentet si kane qene para modifikimit.
 7. Sigurimi i te dhenave (Backup)
  • Te dhenat ruhen cdo dite direkt ne Google Storage Browser, ne nje proces automatik.
  • Per arsye historiku, ne ndihme te klientit, te dhenat qendrojne 7 dite.
  • Mund te planifikohet backup ne Google Drive, DropBox te klinentit po me nje frekuence te caktuar.
  Reference: Concepts | Cloud Storage